CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

 1. sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2. sporządza poświadczenia;
 3. doręcza oświadczenia;
 4. spisuje protokoły;
 5. sporządza protesty weksli i czeków;
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

 

Akty prawne

 

 1. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
 3. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
 4. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

O KANCELARII

Kancelaria świadczy najwyższej jakości usługi w zakresie czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy. W kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje...

więcej

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Podstawa nabycia – na przykład: wypis aktu notarialnego, Akt Własności Ziemi, umowa przekazania gospodarstwa rolnego sporządzona w Urzędzie Gminy, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku...

więcej

KONTAKT

ul. Słowackiego 10 lok. 7B, 19-300 Ełk

tel. 87 737 99 09
fax. 87 737 99 89
tel. kom. 783 111 411

więcej

Lex est quod notamus

Zapraszam Państwa do odwiedzenia mojej Kancelarii Notarialnej

To co piszemy stanowi prawo